Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

ZADANIA z rozwiązaniem - funkcja liniowa i równanie okręgu - postaci funkcji liniowej, zadania z parametrem, wzjemne położenie prostych, warunek prostopadłosci i równoległości - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > f. liniowa, geometria analityczna

Matematyka – matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: geometria analityczna (funkcja liniowa), warunek równoległości i prostopadłości prostych, własności funkcji liniowej, równanie okręgu, środek odcinka, odległość punktu od prostej, zadania z parametrem

Zadanie 1.

Zapisz funkcje za pomocą dwóch pozostałych postaci.


Wynik Rozwiązanie


Wynik Rozwiązanie


Wynik Rozwiązanie


Zadanie 2.

Narysuj wykresy funkcji.


Rozwiązanie


Rozwiązanie


Rozwiązanie


Zadanie 3.

Narysuj wykres prostej.

y = 4
Rozwiązanie

y = -2x + 3
Rozwiązanie


Zadanie 4.

Podaj wzór prostej równoległej do prostej
l : y = -x + 2 i przechodzącej przez punkt
A = (-2, 5).
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 5.

Podaj wzór prostej prostopadłej do prostej
l : 4x - 2y + 16 = 0 i przechodzącej przez punkt A = (6, -4).
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 7.

Podaj wzór prostej, przechodzącej przez punkty: A = (6, -7 ), B = (-2, 1).
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 8.

Dla jakiej wartości parametru
„m” podane funkcje są: rosnące,dla jakiej stałe, a dla jakiej malejące.


Wynik Rozwiązanie


Wynik Rozwiązanie


Zadanie 9.

Dla jakiej wartości parametru
„m” podane proste są prostopadłe, a dla jakiej równoległe?

Wynik Rozwiązanie cz.1 Rozwiązanie cz.2Zadanie 10.

Podaj środki odcinków, których końce mają współrzędne:

A = (-8, 5); B = (0, 11)
Wynik Rozwiązanie

A = (3, -5); B = (-13, 7)
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 11.

Podaj odległość punktu
A = (-5, 4), do prostej l: y = -2x + 1.
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 12.

Rozwiąż układy nierówności liniowych.


Wynik Rozwiązanie


Wynik Rozwiązanie


Zadanie 13.

Podaj równanie okręgu o ośrodku w punkcie S = (-4, 6) i promieniu wynoszącym 5j.
Wynik Rozwiązanie


Zadanie 14.
Podaj równanie okręgu o ośrodku w punkcie S = (9, -10), jeżeli przechodzi przez punkt
A = (9, -1).
Wynik Rozwiązanie

Zadanie 15.
Zapisz wzór okręgu za pomocą postaci kanonicznej.

Wynik Rozwiązanie

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego